دانشکده صنایع غذایی

*****

«اعضای هیأت علمی»

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

پست الکترونیک

«گرایش مهندسی صنایع غذایی»

مهدی کاشانی نژاد

استاد

kashaninejad@yahoo.com

سید مهدی جعفری

استاد

jafarism@hotmail.com

حبیب الله میرزایی

دانشیار

mirzaeihabib1@gmail.com

امان محمد ضیایی فر

دانشیار

ziaiifar@gmail.com

«گرایش فناوری مواد غذایی»

یحیی مقصودلو

استاد

y.maghsoudlou@gau.ac.ir

مهران اعلمی

دانشیار

mehranalami@gmail.com

محبوبه کشیری

استادیار

Kashiri.m@gmail.com

«گرایش زیست فناوری مواد غذایی»

مرتضی خمیری

دانشیار

khomeiri@gau.ac.ir

علیرضا صادقی

استادیار

sadeghi.gau@gmail.com

علی مؤیدی

استادیار

amoayedi@gau.ac.ir

«گرایش شیمی مواد غذایی»

علیرضا صادقی ماهونک

استاد

sadeghiaz@yahoo.com

محمد قربانی

دانشیار

moghorbani@yahoo.com

هدی شهیری طبرستانی

استادیار

shahiri.hoda@gmail.com

*****

6872 :تعداد دفعات بازید


ارتباط مستقیم با ریاست

contact2_us

صنایع غذایی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو