دانشکده صنایع غذایی

*****

«ریاست دانشکده»

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

Email

محمد قربانی

دانشیار شیمی مواد غذایی

moghorbani@yahoo.com

*****

«معاونت آموزشی دانشکده»

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

Email

مرتضی خمیری

دانشیار زیست فناوری مواد غذایی

khomeiri@gau.ac.ir

*****

4409 :تعداد دفعات بازید


ارتباط مستقیم با ریاست

contact2_us

صنایع غذایی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو