دانشکده صنایع غذایی

*****

آزمایشگاه مهندسی مواد غذایی

*****


Viscosimetro Figure_6_Image_of_a_Texture_Analyzer_TAXT_Plus_Texture_Technologies_Scarsdale_NY


*****

لیست امکانات موجود:

ویسکومتر دیجیتالی بروکفیلد

ترازو دیجیتال با دقت 0/01

محفظه تصویربرداری

دماسنج مادون قرمز

دستگاه آنالیز بافت

سرعت سنج هوا

بن ماري

ديتالاگر

آون

*****

1205 :تعداد دفعات بازید


ارتباط مستقیم با ریاست

contact2_us

صنایع غذایی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو