دانشکده صنایع غذایی

*****

آزمایشگاه شیمی و تجزیه مواد غذایی

*****

home_11 microbiology__2_

20170521_093345 AAAAAAAAAAAAA

*****

لیست امکانات موجود:

ترازو دیجیتال با دقت 0/001 و 0/0001

سانتریفیوژ معمولی با دور 6000

دستگاه اندازه گیری  (aw)

روتاری اواپراتور تحت خلأ

شیکر رومیزی ارلن و لوله

اسپکتوفتومتر (UV-VIS)

سانتریفیوژ یخچال دار

تقطیر و هضم کلدال

هیتر و شوف بالن

رفراکتومتر رومیزی

الکتروفورز

هات پلیت

بن ماري

pH متر

آون

*****

1656 :تعداد دفعات بازید


ارتباط مستقیم با ریاست

contact2_us

صنایع غذایی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو