دانشکده صنایع غذایی

Picture3

____

95409106

*عنوان: ارزیابی فعالیت آب آنزیمی و ماندگاری مواد غذایی

*مولف/مترجم: دکتر محمد قربانی، دکتر حامد حسینی

*سال چاپ: 1396

*عنوان: طراحی و تحلیل آزمایش ها در صنایع غذایی با نرم افزار Design Expert 9

*مولف/مترجم: مهدی کاشانی نژاد، مرتضی کاشانی نژاد

*سال چاپ: 1395
Editors: Seid Jafari D. Julian McClements

Imprint: Academic Press

Published Date: 9th March 2018


Editors: Seid Jafari
Imprint: Academic Press
Published Date: 1st April 2017


newbook

Editors: Seid Jafari

Imprint: Academic Press

Published Date: 26th May 2017


1019 :تعداد دفعات بازید


ارتباط مستقیم با ریاست

contact2_us

صنایع غذایی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو